Venituri suplimentare pentru un pensionar, Declaratia unica


Articolul Expunerea succintă a celor două procese în cadrul cărora s-a invocat chestiunea de drept menționată Prin Cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Tulcea cu nr.

strategii de lucru ale opțiunilor binare

Prin Sentința civilă nr. Împotriva acestei soluții a formulat apel intimata Casa Județeană de Pensii Tulcea, susținând, în esență, că veniturile indicate în adeverința respectivă nu pot fi valorificate întrucât nu sunt prevăzute venituri suplimentare pentru un pensionar art.

semnale fiabile pentru opțiuni binare

Prin Cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Constanța cu nr. Totodată, reclamanta a solicitat obligarea pârâtei la emiterea unei decizii de recalculare a pensiei pentru limită de vârstă, prin care să valorifice veniturile și sporurile obținute anterior datei de 1 aprilieprevăzute în adeverința emisă de fostul angajator. În cuprinsul adeverinței se atestă că, pentru veniturile indicate, emitentul adeverinței a reținut și a virat contribuția de asigurări sociale, contribuția angajatorului fiind calculată la câștigul brut realizat de salariat, iar contribuția angajatului fiind calculată la o sumă indicată în mod expres în cuprinsul adeverinței ca bază de calcul al contribuției de asigurări sociale.

Aspectele de admisibilitate reținute de titularul sesizării Venituri suplimentare pentru un pensionar de judecată al Curții de Apel Constanța - Secția I civilă a reținut ca fiind îndeplinite condițiile de admisibilitate, fără însă a face o analiză a acestora. Punctul de vedere al părților cu privire la dezlegarea chestiunii de drept După comunicarea raportului întocmit de judecătorii-raportori, potrivit dispozițiilor art. Punctul de vedere al titularului sesizării cu privire la dezlegarea chestiunii de drept Prin încheierile de sesizare în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile din data de 7 maipronunțate în Dosarul nr.

Trecerea de la modul de calcul al pensiilor reglementat de Legea nr.

Astfel, în reglementarea Legii nr. Ulterior, prin Legea nr. Legea venituri suplimentare pentru un pensionar. Prin dispozițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr.

Această listă de venituri a fost preluată în anexa nr. Pe de altă parte, art. Din interpretarea dispozițiilor de la lit. A pct. Trecerea de la un sistem la altul de calcul al pensiei a generat numeroase litigii în fața instanțelor judecătorești atât cu privire la recalcularea pensiilor potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr.

În esență, toate aceste litigii au vizat aplicarea principiului contributivității, în sensul ca la stabilirea punctajului lunar și ulterior, implicit, al celui anual și mediu anual pentru determinarea cuantumului pensiei să se aibă în vedere nu doar veniturile expres și limitativ prevăzute în anexa la Ordonanța de urgență a Guvernului nr.

Așadar, instanța de trimitere a apreciat că în acest tip de cauze trebuie făcută distincția între două concepte: baza de calcul al pensiei în sensul Legii nr.

S-a apreciat că noțiunea de bază de calcul al contribuției de asigurări sociale are același conținut ca noțiunea de bază de calcul al pensiei atunci când acesteia din urmă îi venituri suplimentare pentru un pensionar atribuit înțelesul rezultat din aplicarea principiului contributivității. Prima noțiune constituie o chestiune de drept cu un conținut care este clar stabilit de lege, în timp ce a doua noțiune constituie o chestiune de fapt care poate fi supusă verificării.

Esența acestor litigii, ca și a celor de față, este dacă, pentru stabilirea punctajului lunar, în vederea determinării sunt opțiuni legale pensiei, trebuie să venituri suplimentare pentru un pensionar avută în vedere baza de calcul al pensiei, așa cum aceasta era reglementată de legislația în vigoare la data realizării veniturilor, care includea doar o parte din veniturile realizate, sau baza de calcul al contribuției de asigurări sociale, care includea toate veniturile realizate.

Prin Decizia nr. VI din anexa la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. În mențiunea criticată pentru neconstituționalitate se precizează în mod expres că nu venituri suplimentare pentru un pensionar iau în calcul la stabilirea punctajului mediu anual acele venituri care, potrivit legislației anterioare, nu au făcut parte din baza de calcul a pensiilor.

Aceste dispoziții nu modifică, cu efect retroactiv, legislația anterioară. Verificarea împrejurărilor dacă, potrivit legislației anterioare, s-au încasat sau nu contribuții la asigurările sociale de stat pentru veniturile excluse de la stabilirea punctajului anual și dacă aceste venituri au făcut sau nu parte din baza de calcul a pensiilor constituie probleme de fapt și de aplicare a legii în cazuri concrete individuale, a căror soluționare intră în competența exclusivă a instanței judecătorești.

Așadar, instanța de sesizare a apreciat că decizia Curții Constituționale se referă la noțiunea de bază de calcul al pensiilor în sensul de bază de calcul al contribuției de asigurări sociale, care poate fi verificată în concret sub aspectul conținutului ei, iar nu în sensul prevăzut de art. Instanța de sesizare a mai apreciat și că trebuie avut în vedere că prin Decizia nr.

V din anexa la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. S-a remarcat că în dispozitivul acestei decizii se stabilește condiția ca veniturile să fi fost incluse în baza de calcul conform legislației anterioare fără a se indica despre ce bază de calcul este vorba, respectiv dacă este vorba despre baza de calcul al pensiei sau despre baza de calcul al contribuției de asigurări sociale. Așadar, rezultă că Înalta Curte de Casație și Justiție a avut în vedere sensul noțiunii de bază de calcul al pensiei stabilit de Curtea Constituțională în Decizia nr.

S-a arătat că, totuși, prin Decizia nr. Instanța de trimitere a apreciat că din această din urmă decizie pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept rezultă venituri suplimentare pentru un pensionar nouă interpretare a Deciziei nr. Or, așa cum s-a arătat, pe de o parte, în Decizia de recurs în interesul legii nr.

Pe de altă parte, interpretarea care transpare din considerentele Deciziei nr. Astfel, în cazul în care este vorba de venituri care au venituri suplimentare pentru un pensionar parte din baza de calcul al pensiei în sensul Legii nr.

robotul câștigă recenzii

Litigiile rezultă tocmai din aceea că nu se acceptă de către casele de pensii valorificarea în calculul punctajului lunar a unor venituri care nu au făcut parte din baza de calcul al pensiei în sensul Legii nr. Dacă s-ar considera că prin această decizie s-a impus condiția ca veniturile să fi făcut parte din baza de calcul al pensiei potrivit Legii nr. Or, considerentele acestei decizii sunt tocmai în venituri suplimentare pentru un pensionar că trebuie valorificate toate veniturile pentru care s-a plătit contribuția de asigurări sociale.

Totodată, această decizie ar fi inaplicabilă pentru că impune instanțelor să verifice dacă anumite venituri au făcut parte sau nu în mod efectiv din baza de calcul, opțiunea gp care nu se pune dacă se are în vedere baza de calcul al pensiei în sensul Legii nr.

Față de această inconsecvență terminologică, instanța de trimitere a considerat că trebuie lămurit dacă condiția ca veniturile suplimentare să fi făcut parte din baza de calcul trebuie înțeleasă ca făcând referire la baza de calcul al pensiei în sensul restrâns al Legii nr. În opinia instanței de sesizare, prin Decizia nr. S-a arătat că, într-o jurisprudență constantă a completului de judecată care a formulat prezentele sesizări conexate, veniturile suplimentare, altele decât cele care au făcut parte din baza de calcul al pensiei în sensul Legii nr.

Instanța de trimitere a considerat că, astfel cum a arătat și Înalta Curte de Casație și Justiție în Decizia de recurs în interesul legii nr.

Jurisprudența instanțelor naționale în materie Curtea de Apel Timișoara a comunicat că nu a identificat practică judiciară. Celelalte 14 curți de apel au identificat practică judiciară, din răspunsurile și hotărârile judecătorești transmise de acestea rezultând următoarele aspecte Într-o opinie majoritară, care se regăsește la nivelul a 10 curți de apel respectiv curțile de apel Alba Iulia, Bacău, București, Oradea, Pitești, Ploiești, Târgu Mureș, Suceava, Galați și Constanțas-a apreciat că verificarea condiției ca anumite venituri suplimentare să fi făcut venituri suplimentare pentru un pensionar din venituri suplimentare pentru un pensionar de calcul al pensiei trebuie să se raporteze la baza de calcul al contribuției de asigurări sociale, conform legislației în vigoare în perioada realizării veniturilor salariale, astfel cum este atestată de emitentul adeverinței.

La adoptarea acestei soluții, instanțele au avut în vedere principiul contributivității, Decizia Curții Constituționale nr. III pct. Pe rolul Curții de Apel Constanța, instanța de sesizare, au fost identificate 24 de cauze similare, suspendate în temeiul dispozițiilor art.

Jurisprudența Înaltei Curți de Casație și Justiție în procedurile de unificare a practicii judiciare și jurisprudența Curții Constituționale Analizând jurisprudența Înaltei Curți de Casație și Justiție, în procedurile de unificare a practicii judiciare, au fost identificate următoarele decizii: Decizia nr. În jurisprudența Curții Constituționale au fost identificate ca fiind relevante în ceea ce privește chestiunea de drept ce face obiectul sesizărilor de față Decizia nr.

Verificarea împrejurărilor dacă, potrivit legislației anterioare, s-au încasat sau nu contribuții la asigurările sociale de stat pentru veniturile excluse de la stabilirea punctajului anual și dacă aceste venituri au făcut sau nu parte din baza de calcul al pensiilor constituie probleme de fapt și de aplicare a legii în cazuri concrete individuale, a căror soluționare intră în competența exclusivă a instanței judecătorești.

Curtea a precizat că posibilitatea valorificării veniturilor enumerate în mod exhaustiv de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. Raportul asupra chestiunii de drept Prin raportul întocmit în cauză, în conformitate cu dispozițiile art. Înalta Curte de Casație și Justiție Examinând sesizarea în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile, raportul întocmit de judecătorii-raportori și chestiunea de drept ce se solicită a fi dezlegată, constată următoarele Potrivit dispozițiilor art.

Conform art.

Dacă prin încheiere se dispune sesizarea, aceasta va cuprinde motivele care susțin admisibilitatea sesizării potrivit dispozițiilor art. Din cuprinsul prevederilor legale enunțate anterior se desprind condițiile de admisibilitate pentru declanșarea procedurii de sesizare în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile, condiții care trebuie să fie întrunite în mod cumulativ, după cum urmează: existența unei cauze aflate în curs de judecată; instanța care sesizează Înalta Curte de Casație și Justiție să judece cauza în ultimă instanță; cauza care face obiectul judecății să se afle în competența legală a unui venituri suplimentare pentru un pensionar de judecată al Înaltei Curți de Casație și Justiție, al curții de apel sau al tribunalului învestit să soluționeze cauza în ultimă instanță; soluționarea pe fond a cauzei în curs de judecată să depindă de chestiunea de drept a cărei lămurire se cere; chestiunea de drept a cărei lămurire se cere să fie nouă; chestiunea de drept să nu fi făcut obiectul statuării Înaltei Semnalizator de opțiuni binare de Casație și Justiție și nici obiectul unui recurs în interesul legii în curs de soluționare.

Procedând la analiza admisibilității sesizării, se constată că primele trei condiții sunt îndeplinite, întrucât instanța de trimitere este legal învestită cu soluționarea unei cereri de apel, într-un litigiu având natura juridică a asigurărilor sociale, ceea ce conferă competență exclusivă, în primă instanță, tribunalului, conform art.

Sub acest aspect se constată că, potrivit dispozițiilor art.

Cu alte cuvinte, pentru calculul pensiei, atunci când se valorifică o perioadă de activitate anterioară datei de 1 aprilieprin aplicarea art. Anterior Legii nr. După abrogarea acestui act normativ, art.

Aceste dispoziții au suferit modificări prin art. În cuprinsul anexei nr. La punctul V al aceleiași anexe sunt enunțate sporurile cu caracter permanent, în conformitate cu prevederile Legii nr.

În aceeași anexă nr. Ca atare, în concepția legiuitorului, în noțiunea de bază de calcul a pensiilor conform legislației anterioare intră retribuția tarifară, respectiv salariul de bază după adoptarea Legii nr.

strategie super pentru opțiuni

Contribuția pentru asigurările sociale de stat a fost instituită în sarcina angajatorilor inițial prin Hotărârea Consiliului de Miniștri nr. În acest sens, art. Acesta a fost modificat de art. II pct. Din studierea textelor legale menționate anterior se poate observa că, deși baza de calcul la stabilirea pensiei se raporta la salariul tarifar de încadrare, salariul de bază sau retribuția tarifară de încadrare plus câteva sporuri strict individualizate și sporurile cu caracter permanent prevăzute în contractele individuale de muncă, potrivit legii, baza de calcul al contribuției de asigurări sociale era constituită din câștigul brut realizat de salariat.

Pe lângă achitarea contribuției de asigurări sociale de către angajatori, potrivit art. Potrivit art. Cu alte cuvinte, conform legislației anterioare, atât angajatorul - pentru tot câștigul brut realizat de salariat, cât și angajatul - cu un procent din salariul tarifar de încadrare, contribuiau la sistemul de asigurări sociale de stat, aceasta fiind baza de calcul al contribuției de asigurări sociale. Obligația de plată a contribuției pentru pensia suplimentară s-a menținut în sarcina angajaților până la intrarea în vigoare, la data de 1 apriliea Legii nr.

Prin urmare, începând cu 1 apriliepensia se stabilește prin utilizarea bazei de câștigă bani rapid și sincer al contribuției individuale la bugetul de pensii, fiind redefinită baza de calcul al pensiei, în sensul că aceasta este egală cu baza de calcul al contribuției individuale la bugetul asigurărilor sociale de stat.

Astfel, potrivit art. De asemenea art. Ca atare, dispozițiile art. Pentru clarificarea acestei delimitări, legiuitorul a făcut trimitere în cadrul art. Având în vedere distincția celor două noțiuni existente în cadrul sesizării cu care este învestită Înalta Curte de Casație și Justiție, urmează a se verifica dacă problema de drept supusă dezlegării are sau nu o importanță opțiuni de inspirație în dezlegarea celor două pricini.

Analizând actele și lucrările dosarelor cu a căror soluționare au fost învestite instanțele de trimitere, se constată că, în cadrul ambelor litigii, se invocă problema valorificării doar a veniturilor încasate anterior datei de 1 apriliecare au constituit baza de calcul al pensiilor venituri suplimentare pentru un pensionar legislației anterioare, astfel cum este definită de art.

În atari condiții, se constată că este îndeplinită și condiția de admisibilitate referitoare la caracterul esențial al chestiunii de drept de a cărei lămurire depinde soluționarea pe fond a cauzelor pendinte. Trebuie menționat că, ulterior formulării de către Curtea de Apel Constanța - Secția I civilă a celor venituri suplimentare pentru un pensionar sesizări conexate, a fost adoptată Legea nr.

Ca atare, legiuitorul a avut în vedere ca în noua modificare legislativă să fie consacrat pe deplin principiul venituri suplimentare pentru un pensionar, art.

Cu toate acestea, publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a acestei legi nu produce efecte imediate, întrucât, potrivit art.

cele mai populare strategii de tranzacționare

În concluzie, dispozițiile Legii nr. În ceea ce privește cerința ca problema supusă analizei să nu facă obiectul unui recurs în interesul legii în curs de soluționare se reține că din verificările efectuate nu s-a constatat existența pe rolul Înaltei Curți de Casație și Justiție a unui recurs în interesul legii în curs de soluționare.

Venituri suplimentare luate in considerare la baza de calcul a pensiei

Pentru considerentele ce vor urma, se constată însă că problema de drept nu este nouă, ea făcând obiectul unei practici judiciare constante, dar și analizei în cadrul mai multor decizii ale Înaltei Curți de Casație și Justiție pronunțate în recurs în interesul legii sau pentru dezlegarea unor chestiuni de drept.

În acest sens s-a stabilit în termeni clari și neechivoci că cerința noutății este îndeplinită atunci când chestiunea de drept își are izvorul în reglementări nou-intrate în vigoare, când instanțele nu i-au dat încă o anumită interpretare și aplicare la nivel jurisprudențial ori dacă se impun anumite clarificări, întrun context legislativ nou sau modificat față de unul anterior, de natură să impună reevaluarea sau reinterpretarea normei de drept analizate.

Raportat la aceste considerente, se constată că nu este îndeplinită condiția noutății problemei de drept cu care a venituri suplimentare pentru un pensionar sesizată Înalta Curte de Casație și Justiție - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, întrucât asupra acesteia abordarea opțiunilor fost identificată o jurisprudență care prezintă caracterul unei practici judiciare conturate și constante, astfel încât mecanismul cu funcție de prevenție al hotărârii prealabile este înlăturat.

Înalta Curte de Casație și Justiție - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, în cadrul Deciziei nr.

Ca atare, chestiunea de drept nu este nouă, astfel încât funcția de prevenție a mecanismului de interpretare instituit de art. Referitor la condiția ca problema de drept să nu fi făcut obiectul statuării Înaltei Curți de Casație și Justiție, ca urmare a verificărilor efectuate asupra acestui aspect, rezultă că problema de drept generată de valorificarea la stabilirea drepturilor de pensie a unor venituri care excedează celor ce au constituit baza de calcul al pensiei conform legislației anterioare anuluidar pentru care a fost achitată contribuția de asigurări sociale, nu este nouă, existând mai multe decizii ale instanței supreme, pronunțate atât în cadrul recursului în interesul legii, cât și în cadrul procedurii de dezlegare venituri suplimentare pentru un pensionar unor chestiuni de drept prin hotărâri prealabile, care au analizat actele normative în materie.

În sprijinul acestei concluzii se remarcă faptul că un prim pas în prioritizarea principiului contributivității l-a făcut Înalta Curte de Casație și Justiție - Secțiile Unite, prin Decizia nr. În cadrul considerentelor acestei decizii s-a constatat că veniturile realizate din munca prestată peste programul normal de lucru sunt venituri cu caracter tarifar, care trebuie luate în considerare la stabilirea bazei de calcul al pensiei datorate pentru munca depusă, având în vedere că pentru aceste sume încasate s-a plătit contribuția la asigurările sociale de stat, deoarece Decretul nr.

Or, potrivit principiului contributivității, stabilit prin art. Înalta Curte de Casație și Justiție - Completul competent să judece recursul în interesul legii a pronunțat ulterior Decizia nr. Înalta Venituri suplimentare pentru un pensionar de Casație și Justiție - Completul competent să judece recursul în interesul legii a arătat că neluarea în considerare a unor sume care au constituit baza de calcul al contribuției de asigurări sociale venituri suplimentare pentru un pensionar cu o încălcare a principiului contributivității, având drept finalitate nerealizarea scopului avut în vedere de legiuitor drepturi de pensie calculate conform contribuției de asigurări sociale și crearea unei discriminări între persoanele care au realizat stagii de cotizare anterior și ulterior intrării în vigoare a Legii nr.

Astfel, deși dispozițiile mențiunii de la pct. Ulterior, Înalta Curte de Casație și Justiție - Completul competent să judece recursul în interesul legii a pronunțat Decizia nr.

demo opțiuni binare terminale

Completul competent să judece recursul în interesul legii a analizat art. De asemenea, a fost analizat art. Ca atare, Înalta Curte de Casație și Justiție, printr-o decizie obligatorie, potrivit art.

În penultimul paragraf al acestei decizii s-a arătat în mod expres că acest mod de interpretare a normelor legale în materie nu va fi de natură să înlăture beneficiul prevederilor art.

Rezultă astfel, din conținutul acestei decizii, că art. Acesta este și motivul pentru care în dispozitivul acestei decizii se stabilește că sporurile și alte venituri suplimentare realizate anterior datei de 1 aprilie vor fi luate în considerare la stabilirea și recalcularea pensiilor din sistemul public dacă sunt înregistrate în carnetul de muncă sau în adeverințele eliberate de unități, conform legislației în vigoare, dacă pentru acestea s-a plătit contribuția de asigurări sociale și dacă au fost incluse în baza de calcul conform legislației anterioare, fără a se face referire la noțiunea de bază de calcul al pensiei, care era folosită în textul explicitat.