Revizuiește câștigurile pe internet integral. Bursa Americană - Cea Mai Importantă Dintre Piețele Bursiere


Structurile de piață au evoluat, cazurile de putere de piață de tip monopol devenind tot mai puține, în același timp conectivitatea ajungând să fie un element omniprezent în viața economică. Consumatorii și întreprinderile se bazează tot mai mult pe serviciile de date și de acces la internet în locul serviciilor de telefonie și al altor servicii de comunicații tradiționale. Ca urmare a acestei evoluții, tipuri de actori de piață necunoscuți anterior au ajuns să concureze cu operatorii de servicii de telecomunicații tradiționali [de exemplu, așa-numiții actori over-the-top OTT : furnizori de servicii care oferă o gamă largă de aplicații și servicii, inclusiv servicii de comunicații, prin intermediul internetului].

Tot ca urmare a acestei evoluții, a crescut cererea de conectivitate fixă și fără fir de înaltă calitate, odată cu creșterea numărului și a popularității serviciilor de conținut online, cum ar fi tehnologia de tip cloud computing, internetul obiectelor, comunicațiile de la mașină la mașină machine to machine — M2M etc.

Au evoluat și rețelele de comunicații electronice. Principalele schimbări includ: i tranziția în curs către un mediu bazat integral pe IP all-IP environmentii posibilitățile oferite de infrastructurile rețelelor subiacente noi revizuiește câștigurile pe internet integral consolidate, care sprijină capacitatea de transmisie practic nelimitată a rețelelor de fibră optică, iii convergența rețelelor fixe și mobile către oferte de servicii fără sincope pentru utilizatorii finali, indiferent de locul în care se află aceștia sau de dispozitivul pe care îl utilizează și iv elaborarea unor abordări inovatoare în materie de gestionare a rețelelor tehnice, în special a rețelelor definite prin software Software Defined Networks și a virtualizării funcției de rețea Network Function Virtualisation - NFV.

Ca urmare a acestor modificări de la nivelul utilizării și de natură operațională, normele actuale sunt expuse unor noi provocări, a căror importanță este susceptibil să crească pe termen mediu și lung și care, prin urmare, trebuie luate în considerare la revizuirea cadrului de reglementare pentru comunicațiile electronice.

În Strategia DSM se recunoștea importanța revizuiește câștigurile pe internet integral de paradigmă prin care trece sectorul digital și se afirma că cetățenii și întreprinderile ar trebui să poată accesa și exercita fără sincope activități online în condiții de concurență loială. Aceasta a evaluat eficacitatea, eficiența, relevanța, coerența și valoarea adăugată la nivelul UE a cadrului de reglementare al Uniunii și a evidențiat domeniile în care există potențial de simplificare, fără a submina obiectivele cadrului.

De asemenea, propunerea este complementară reglementărilor sectoriale existente.

Bursa Americană [Cea Mai Importantă Dintre Piețele Bursiere]

Normele propuse cu privire la gestionarea spectrului se bazează pe instrumentele actuale din acest domeniu, în special pe Decizia nr. În domeniul reglementării pieței, la fel ca și cadrul de reglementare existent, propunerea se bazează în continuare pe principiile dreptului UE în materie de concurență.

De asemenea, aceasta stabilește măsuri, cum ar revizuiește câștigurile pe internet revizuiește câștigurile pe internet integral cartografierea desfășurării rețelelor, care oferă informații utile și în ceea revizuiește câștigurile pe internet integral privește ajutoarele de stat, consolidând, astfel, coerența dintre aceste două politici.

În ceea ce privește protecția utilizatorilor finali, normele propuse completează legislația orizontală în materie de protecție a consumatorilor prin abordarea specificităților acestui sector, pe de o parte, simplificând totodată actualele norme sectoriale în domenii în care legislația orizontală în materie de protecție a consumatorilor a evoluat de la ultima revizuire, dinpe de altă parte.

  • Bursele de valori nu dețin propriu-zis acțiuni, ci servesc drept piețe, unde deținătorii de acțiuni și alte titluri de valoare se întâlnesc cu cei care doresc să le achiziționeze.
  •  Да, какой-то повторяющийся цикл.
  • Platformă de semnal cu opțiuni binare

Astfel, propunerea evită suprapunerile în domenii în care normele orizontale sunt suficiente pentru a asigura un nivel adecvat de protecție a utilizatorilor finali. Politica de coeziune și fondurile structurale și de investiții europene sunt un instrument important pentru eliminarea lacunelor în materie de conectivitate în domeniile în care există disfuncționalități ale pieței și sumele aferente acestora ar trebui să fie alocate de așa manieră încât să permită valorificarea la maximum a resurselor disponibile.

Propunerea contribuie la acest obiectiv prin faptul că oferă condiții adecvate pentru investițiile private, astfel încât fondurile publice să poată fi canalizate acolo unde sunt cel mai necesare. Propunerea menține actuala complementaritate dintre politica privind serviciile de comunicații electronice și cea privind serviciile mass-media audiovizuale, prin asigurarea faptului că, în continuare, cadrul nu aduce atingere măsurilor luate la nivelul Uniunii sau la nivel național, în conformitate cu dreptul UE, pentru îndeplinirea unor obiective de interes general, în special în ceea ce privește reglementarea conținutului și politica în domeniul audiovizualului.

Chiar dacă se face o distincție între reglementarea transmisiei semnalului stațiilor de emisie și reglementarea conținutului, se poate avea în vedere crearea de legături între acestea, în special pentru a garanta pluralismul mijloacelor de revizuiește câștigurile pe internet integral în masă, diversitatea culturală și protecția consumatorilor. O conectivitate omniprezentă și fără constrângeri Fără o conectivitate omniprezentă și de foarte mare capacitate, piața unică nu poate valorifica o parte importantă a capitalului său uman.

Acest lucru afectează atât coeziunea teritorială, cât și capacitatea întreprinderilor de a produce în mod eficient și de a furniza servicii inovatoare și competitive.

Cum Funcționează Bursa Americană NYSE?

Conectivitatea poate juca un rol socioeconomic esențial în prevenirea izolării și depopulării și în conectarea regiunilor periferice ale UE cu cele centrale.

Există diferențe destul revizuiește lanțurile de comerț cu economii de scară fac bani pe internet integral mari între statele membre în ceea ce privește situația în materie de conectivitate. Există discrepanțe foarte importante, care nu pot fi explicate numai prin diferențele în ceea ce privește peisajul, populația, PIB-ul sau puterea de cumpărare, ci sunt rezultatul unor opțiuni diferite în materie de politică, adoptate astăzi și în trecut.

Lipsa unei acțiuni a UE prin care să se urmărească realizarea unei conectivități omniprezente și fără constrângeri ca un obiectiv separat al cadrului nu ar face decât să perpetueze acest amalgam, cu efecte negative asupra pieței unice și a intereselor consumatorilor. Armonizarea competențelor autorităților naționale de reglementare ANR Cadrul instituțional oferă autorităților naționale de reglementare și statelor membre un grad ridicat de flexibilitate, ceea ce permite ajustarea reglementărilor de așa manieră încât să corespundă circumstanțelor naționale sau locale specifice.

Totuși, acest sistem prezintă deficiențe semnificative în domeniile în care coerența fie este esențială, fie ar servi mai bine interesului european comun. Unele domenii ale revizuiește câștigurile pe internet integral necesită o abordare mai coordonată sau armonizată la nivelul UE.

Armonizarea sarcinilor ANR-urilor nu ar trebui să conducă la o reducere a independenței politice a acestora, ci, dimpotrivă, la o extindere a protecției împotriva primirii de instrucțiuni în toate noile domenii de competență.

Armonizarea aspectelor legate de armonizarea spectrului Spectrul, la fel ca alte resurse precum numerele și, într-o anumită măsură, terenurile, este o resursă limitată ce aparține statelor membre, iar gestionarea și alocarea acestuia trebuie să țină seama de specificitățile și necesitățile naționale.

În același timp, este nevoie de o reglementare la nivelul UE mai convergentă și mai coerentă în ceea ce privește intrarea pe piață, pentru a elimina obstacolele care apar din cauza condițiilor divergente nejustificate în ceea ce privește alocarea drepturilor individuale de utilizare a spectrului, a numerelor sau a terenurilor.

În fine, pentru ca UE să fie un exemplu pentru restul lumii în ceea ce privește serviciile noi și îmbunătățite, cum ar fi 5G, producătorii de echipamente și furnizorii de servicii de comunicații trebuie să dispună de un spațiu suficient.

Aceasta presupune nu numai o armonizare tehnică, ci mai ales o piață internă care să se dezvolte într-un mod aliniat la nivel general, pentru ca serviciile și dispozitivele să beneficieze de norme stabile și armonizate. Serviciile În ceea ce privește serviciile, concurența dintre furnizorii locali de servicii de comunicații electronice care grupează accesul la rețea cu serviciile și furnizorii globali de servicii OTT consolidează dreptul UE de a acționa pentru a asigura condiții de concurență echitabile.

De asemenea, sunt necesare acțiuni la nivelul UE pentru a reduce fragmentarea normelor privind protecția utilizatorilor finali, ce duce la creșterea revizuiește câștigurile pe internet integral administrative ale furnizorilor de servicii care își desfășoară activitatea la nivel transfrontalier și împiedică dezvoltarea unor servicii inovatoare, generând totodată un nivel inegal și insuficient de protecție a consumatorilor în întreaga Uniune.

Aceasta efectuează ajustări punctuale ale cadrului actual pentru a răspunde schimbărilor de pe piață și celor tehnologice, în special necesității de a aborda la nivelul Uniunii nevoia disponibilității unor rețele de foarte mare capacitate și a adoptării acestora la scară largă, ca bază pentru o piață unică digitală pe deplin funcțională.

În ceea ce privește reglementarea accesului, autoritățile naționale de reglementare rămân competente în ceea ce privește asigurarea faptului că disfuncționalitățile pieței sunt abordate prin măsuri corective adecvate și că reglementarea contribuie la obiectivele comune în materie de politică.

Normele propuse le oferă autorităților de reglementare instrumente suplimentare pentru abordarea provocării actuale în materie de conectivitate, însă modul în care acestea urmează să fie utilizate depinde de circumstanțele naționale, care trebuie evaluate de autoritățile naționale de reglementare.

strategii de opțiuni pentru forturi

Consolidarea cu un obiectiv precis a supravegherii reglementare, în principal prin consolidarea rolului OAREC, este justificată pe baza dovezilor unei lipse de coerență în materie de punere în aplicare a reglementărilor, care este esențială revizuiește câștigurile pe internet integral promovarea pieței interne.

De asemenea, spectrul reprezintă o competență partajată între Comisie și statele membre. Normele propuse oferă un cadru global pentru o gestionare coerentă a spectrului la nivelul UE, lăsând statelor membre marja de apreciere necesară pentru punerea în aplicare și aplicarea normelor în conformitate cu circumstanțele naționale.

Ca urmare a implicațiilor transfrontaliere importante ale gestionării spectrului și a impactului mai amplu al acesteia asupra conectivității pe piața internă, sunt necesare unele proceduri de coordonare la nivelul Uniunii. Normele în materie de protecție a utilizatorilor finali introduc o armonizare integrală, cu excepții punctuale de exemplu, în ceea ce privește durata maximă a contractuluiînsă armonizarea este limitată la domeniile care intră sub incidența propunerii.

Fiecare directivă conține măsuri aplicabile rețelelor de comunicații electronice și furnizorilor de servicii de comunicații electronice. Revizuirea oferă revizuiește câștigurile pe internet integral de a simplifica structura actuală, în vederea consolidării coerenței și accesibilității acesteia, în conformitate cu obiectivul privind adecvarea reglementărilor. Aceasta oferă, de asemenea, posibilitatea de a adapta structura la noua realitate de pe piață, și anume la faptul că furnizarea de servicii de comunicații nu mai este neapărat condiționată de furnizarea unei rețele.

Cu toate acestea, deși principalele sale obiective specifice — promovarea concurenței, dezvoltarea pieței interne și promovarea intereselor utilizatorilor finali — rămân relevante, pare necesară revizuirea cadrului de reglementare pentru a aborda nevoia tot mai mare de conectivitate sporită a pieței unice digitale și pentru a raționaliza dispozițiile, ținând seama de evoluțiile pieței și de evoluțiile tehnologice.

Mai precis, în ceea ce privește criteriile specifice de evaluare, concluziile pot fi rezumate astfel: Relevanță — În general, evaluarea a arătat că obiectivele specifice ale cadrului — promovarea concurenței, realizarea pieței unice și protejarea intereselor consumatorilor — rămân la fel de valabile ca și până acum, având o relevanță mai mare pentru obiectivul realizării pieței unice.

formula de stabilire a prețurilor opțiunilor

O concurență efectivă și durabilă duce la investiții eficiente și impulsionează dezvoltarea pieței interne. În ultimă instanță, aceasta servește intereselor utilizatorilor finali prin faptul că duce la inovare și oferă beneficii maxime în termeni de opțiuni, tarife și calitate.

În același timp, conectivitatea a devenit forța motrice ce stă la baza societății și a economiei digitale, fiind susținută de schimbările tehnologice și de evoluția cerințelor consumatorilor și ale revizuiește câștigurile pe internet integral, și este esențială pentru concretizarea angajamentului politic al Comisiei Juncker de realizare a pieței unice digitale.

Prin urmare, este necesar să se aibă în vedere ajustarea obiectivelor de politică și a instrumentelor de reglementare actuale, pentru a sprijini în continuare instalarea infrastructurii și adoptarea pe scară largă a serviciilor de conectivitate corespunzătoare, în conformitate cu nevoile viitoare.

Majoritatea domeniilor de reglementare rămân la fel de relevante ca îndacă nu chiar mai relevante — în special gestionarea spectrului, dat fiind rolul acestuia de element esențial, dar cu o disponibilitate limitată, pentru desfășurarea actualei și următoarei generații de rețele fără fir mobile și fixe, și reglementarea accesului ca mijloc revizuiește câștigurile pe internet integral abordare a barierelor persistente la intrare în ceea ce privește rețelele.

De exemplu, dacă relevanța anumitor componente specifice ale normelor privind serviciul universal este pusă sub semnul întrebării ca urmare a evoluțiilor pieței, conceptul unei plase de siguranță care să asigure faptul că toți cetățenii sunt incluși într-o societate digitală complet dezvoltată capătă o importanță tot mai mare în cadrul pieței unice digitale.

De asemenea, dacă anumite dispoziții din cadrul obiectivului privind protecția utilizatorilor finali ar trebui să fie ajustate având în vedere evoluțiile tehnologice ori de pe piață sau modificările legislative, nevoile de protecție a utilizatorilor finali de bază cărora le răspund dispozițiile respective rămân relevante și obiectivele specifice ale acestora rămân esențiale. Eficacitatea — Este larg recunoscută eficiența cadrului de reglementare în ceea recenzii despre opțiuni binare 24opton privește asigurarea faptului că, în ansamblu, sectorul este competitiv.

Acest lucru, la rândul său, a generat beneficii importante pentru utilizatorii finali, cum ar fi disponibilitatea pe scară largă a bandei largi de bazăscăderea semnificativă a prețurilor și diversificarea gamei de opțiuni.

Reglementarea accesului și a spectrului, în special, dar și dispozițiile privind intrarea pe piață au contribuit la creșterea nivelului concurenței. Totuși, reglementarea accesului a dus la concurență mai mult la nivel de servicii decât de rețele și, chiar dacă s-au făcut progrese privind investițiile în rețelele de foarte mare capacitate, acestea nu au avut loc în toate statele membre în ritmul prevăzut de agendele în materie de politică publică și în conformitate cu nevoile viitoare preconizate.

Este important de remarcat faptul că, deși eliberarea unei porțiuni semnificative a spectrului pentru banda largă fără fir reprezintă o realizare remarcabilă, progresele înregistrate în gestionarea spectrului nu au răspuns așteptărilor ultimei revizuiri, ducând la întârziere și la fragmentare în ceea ce privește implementarea și adoptarea rețelelor 4G.

Eforturile de realizare a obiectivului pieței unice au avut rezultate destul de modeste. S-a obținut doar într-o măsură limitată coerență în materie de reglementare, lucru care a afectat operațiunile furnizorilor transfrontalieri și a redus previzibilitatea pentru toți operatorii și investitorii acestora. Actualul cadru armonizează foarte puține dintre competențele atribuite autorităților naționale de reglementare responsabile de reglementarea ex ante a pieței și le permite statelor membre să atribuie sarcini aferente acestui cadru altor autorități, care nu îndeplinesc aceleași cerințe de independență.

Se obține astfel un amalgam, deoarece reglementarea ex ante a pieței este singura competență care revine tuturor celor 28 de autorități naționale de reglementare care sunt membre ale OAREC. Și mai important este faptul că instrumentele de cooperare și de asigurare a coerenței disponibile au dus la o situație în care nu s-a ales întotdeauna cele mai bune soluții în materie de reglementare, ceea ce a avut un impact asupra ofertei pentru utilizatorii finali. Verificările coerenței la nivelul UE, efectuate prin intermediul structurii de guvernanță actuale, contribuie la caracterul previzibil al reglementărilor în materie de acces în întreaga UE, însă influența acestora este semnificativ mai limitată în ceea ce privește proiectul de măsuri corective în materie de reglementare.

De asemenea, lipsa de coerență în ceea ce privește gestionarea spectrului și absența unui cadru instituțional pentru coordonarea asignărilor spectrului au avut consecințe negative pentru utilizatorii finali, cum ar fi desfășurarea cu întârziere revizuiește câștigurile pe internet integral rețelelor 4G în marea majoritate a țărilor din UE. Realizările cadrului în materie de protecție a utilizatorilor finali și de asigurare a unei plase de siguranță serviciul universal sunt semnificative, în schimb cum pot retrage bani dintr- un cont demonstrativ sunt relativ lente în ceea ce privește satisfacția consumatorilor.

Este clar, de asemenea, că nu toate dispozițiile sectoriale în materie de protecție a utilizatorilor finali sunt în continuare adecvate scopului vizat, în contextul evoluțiilor tehnologice, de pe piață și al celor mai ample, legislative.

Eficiență — Chiar dacă nu s-a putut efectua un calcul precis al costurilor, în urma evaluării s-a constatat că beneficiile cadrului — pentru majoritatea operatorilor, pentru utilizatorii finali și pentru societate, în ansamblul ei — depășesc cu mult costurile generate de punerea sa în aplicare. Cu toate acestea, chiar dacă ar putea fi necesar un anumit nivel de complexitate pentru a asigura o intervenție bine calibrată de exemplu, o reglementare adecvată a accesuluiau fost identificate o serie de domenii în care sarcina administrativă ar putea fi redusă fără a compromite eficacitatea dispozițiilor, ba dimpotrivă, în unele cazuri chiar ar îmbunătăți-o.

Printre exemplele în acest sens se numără ciclurile mai lungi de reglementare ex ante a pieței, simplificarea revizuiește câștigurile pe internet integral de impunere de măsuri corective pentru piețele de terminare a apelurilor și raționalizarea anumitor dispoziții în materie de protecție a consumatorilor care se suprapun. Valoarea adăugată a UE — Cadrul de reglementare a avut un rol esențial în asigurarea concurenței pe piața unică, ceea ce, într-o anumită măsură, nu ar fi fost posibil sau probabil în cazul acțiunii la nivel național.

Acțiunea UE a contribuit, de asemenea, la o abordare mai cuprinzătoare, dacă nu chiar revizuiește câștigurile pe internet integral, în ceea ce privește protecția utilizatorilor finali, rezultat care nu ar fi fost obținut altfel. Coerență — În general, diversele instrumente care alcătuiesc cadrul de reglementare pentru comunicațiile electronice s-au sprijinit reciproc în îndeplinirea obiectivelor lor.

Cu toate acestea, două aspecte merită o atenție deosebită în procesul de revizuire: coerența dintre i  reglementarea ce vizează stimularea revizuiește câștigurile pe internet integral competitive a revizuiește câștigurile pe internet integral și ii normele UE privind finanțarea și ajutoarele de stat din acest sector, precum și eventualele suprapuneri dintre anumite dispoziții sectoriale și legislația orizontală în materie de interese ale consumatorilor.

Consultarea a inclus o evaluare generală a cadrului actual, precum și revizuiește câștigurile pe internet integral evaluare și o revizuire mai detaliate ale elementelor specifice ale acestuia: i reglementarea accesului la rețele, ii gestionarea spectrului și conectivitatea fără fir, iii reglementarea sectorială pentru serviciile de comunicații electronice, iv normele privind serviciul universal și v structura și guvernanța instituționale.

Consultarea a fost atât amplă, cât și detaliată, beneficiind de numeroase contribuții furnizate de consumatori, de furnizorii de rețele și servicii de comunicații electronice, de asociațiile naționale și de la nivelul UE de operatori, de organizațiile societății civile, de radiodifuzori, de furnizorii de tehnologie, de furnizorii de internet și furnizorii de servicii online, de întreprinderile care se bazează pe conectivitate în activitatea lor, de actorii din cadrul economiei digitale în sens mai larg, de autoritățile naționale de la toate nivelurile, de autoritățile naționale de reglementare și de alte părți interesate.

Printre contribuțiile furnizate se numără cele transmise de părțile interesate afectate de această politică, de cei care trebuie să o pună în aplicare și de cei care au un interes declarat în privința acesteia. În cadrul consultării au fost primite de răspunsuri din partea părților interesate din toate statele membre, precum și din afara Uniunii.

La jumătatea perioadei de consultare publică, și anume la data de 11 noiembrieconsultarea a fost completată cu o audiere publică. OAREC și-a adus contribuția atât la consultarea publică, cât și la procesul de evaluare și de revizuire, acesta publicându-și avizul în decembrie 4. Numeroși respondenți au subliniat necesitatea unor măsuri de politică și a unor eventuale ajustări ale politicii și ale instrumentelor de reglementare actuale pentru a sprijini instalarea infrastructurii în conformitate cu nevoile viitoare.

Bursa De Valori Americană New York Stock Exchange - NYSE

Percepția generală este aceea că se impune ajustarea cadrului de reglementare la dinamica actuală a pieței. Cu toate acestea, mulți respondenți au recunoscut progresele înregistrate ca urmare a liberalizării piețelor telecomunicațiilor, în special în ceea ce privește beneficiile pentru utilizatorii finali și concurența, pe majoritatea piețelor naționale.

În general, sectorul este în favoarea unei abordări mai coordonate și își dorește mai multă securitate în ceea ce privește investițiile și mai multe posibilități de a dezvolta în întreaga UE noi comunicații fără fir și mobile, inclusiv 5G. S-a identificat ca fiind din ce în ce mai important să se dispună de o mai mare flexibilitate în ceea ce privește accesul la spectru și utilizarea acestuia.

Se recunoaște, în general, importanța existenței în viitor a unei mai mari flexibilități în ceea ce privește accesul la spectru și utilizarea acestuia. Se solicită, de asemenea, o mai mare flexibilitate și simplificare a normelor respective. Administrațiile statelor membre consideră că este necesară menținerea serviciului universal, acordând însă flexibilitate statelor membre în ceea ce privește finanțarea și aplicarea acestuia în cazul bandei largi. OAREC sprijină menținerea actualei game de instrumente privind obligația de serviciu universal.

De asemenea, ca parte a procesului de evaluare, Comisia a contractat o serie de studii. Aceste studii sunt enumerate în secțiunea 6. Spectrul Norme cu caracter obligatoriu și executoriu pentru sporirea coordonării gestionării spectrului în UE, cu un accent mai mare pe adaptarea normelor privind spectrul la viitoarele revizuiește câștigurile pe internet integral legate de 5G Această opțiune vizează adaptarea cadrului la evoluțiile privind conectivitatea omniprezentă și desfășurarea rețelelor 5G și asigurarea unei mai mari coerențe cu măsurile statelor membre, în special cu cele care afectează condițiile și reglementarea economică a piețelor concurențiale.

Își propune să realizeze acest lucru prin adaptări mai importante ale cadrului, prin instrumente executorii din punct de vedere juridic și printr-un mecanism de evaluare inter pares care să permită OAREC, Comisiei și autorităților naționale de reglementare să revizuiască elemente ale procedurilor de asignare avute în vedere de statele membre care au un impact mai mare asupra evoluțiilor de pe piață și de la nivelul întreprinderilor.

În plus, această opțiune va pune un accent mai puternic pe mediul de investiții pentru rețelele 5G dense.

Serviciul universal Adaptare treptată la tendințe, punându-se accentul pe asigurarea caracterului abordabil al serviciilor de voce și în bandă largă Această opțiune plasează în centrul obligației de serviciu universal de la nivelul UE aspectul referitor la caracterul abordabil, incluzând în domeniul său de aplicare furnizarea de servicii de comunicații de voce și de bandă largă de bază la prețuri accesibile în UE, precum și dreptul de a încheia contracte în cazul consumatorilor care beneficiază de tarife speciale pentru serviciile universale.

La nivelul UE, banda largă ar urma să fie definită prin referire la o conexiune ce oferă acces funcțional la internet, delimitată pe baza unei liste minime de servicii online ce permit participarea utilizatorilor finali la societatea civilă, această revizuiește câștigurile pe internet integral urmând să fie definită apoi mai în detaliu de către statele membre la nivel național.

Caracterul abordabil ar trebui să fie asigurat pentru aceste servicii furnizate la un punct fix, în special prin sprijin direct, dar statele membre au posibilitatea de a include măsuri de asigurare a caracterului abordabil pentru serviciile mobile pentru utilizatorii finali cei mai vulnerabili în cazurile în care se demonstrează lipsa acestui caracter abordabil. Disponibilitatea acestor servicii va fi promovată în principal prin alte instrumente de politică stimulente pentru investițiile private, ajutoare de stat, obligații de acoperire legate de spectru etc.

Întrucât ia în considerare o gamă mai largă de beneficiari de servicii universale în bandă largă nu numai pe cei din sectorul telecomunicațiiloraceastă opțiune se bazează pe finanțare din bugetul general ca modalitate mai echitabilă și cu un efect de denaturare mai mic de finanțare a furnizării serviciului universal.

Servicii Serviciile de acces la internet Internet Access Services - IAS și obligațiile de reglementare pentru serviciile de comunicații electronice legate în principal de utilizarea resurselor de numerotație Această opțiune se bazează pe alte opțiuni. Pe lângă reglementarea IAS, această opțiune propune aplicarea unui set limitat de norme sectoriale serviciilor de comunicații interpersonale, furnizate fie în mod tradițional telefonie vocală sau SMSfie prin intermediul IAS.

În special, opțiunea stabilește domeniile în care mai este nevoie de protecție sectorială ca urmare a caracteristicilor lor și propune aplicarea normelor relevante revizuiește câștigurile pe internet integral mod egal tuturor furnizorilor de servicii echivalenți din punct de vedere funcțional. În domenii esențiale, precum securitatea și competența de a impune interoperabilitatea, normele relevante ar trebui să se aplice tuturor serviciilor de comunicații interpersonale.

Se propune ca normele privind utilizatorii finali să facă obiectul unei armonizări integrale, în măsura posibilului, și nu al unei abordări bazate pe o armonizare minimă, ca în prezent, pentru a reduce sarcina în materie de respectare a normelor și pentru a se evita denaturarea condițiilor de piață în statele membre. Pentru opțiuni binare pentru strategii pentru începători reduce sarcina de reglementare, se propune eliminarea obligațiilor de reglementare în cazurile în care acestea nu mai sunt necesare sau sunt acoperite în mod adecvat de legislația generală în materie de protecție a consumatorilor.

Un exemplu elocvent este abrogarea competenței ANR-urilor de a impune în mod direct reglementarea prețurilor cu amănuntul.

opțiuni theta it

În ceea ce privește obligațiile de reglementare aplicabile serviciilor de comunicații interpersonale, cele mai multe dintre acestea ar urma să fie legate de utilizarea resurselor publice de numerotație - confirmându-se astfel o abordare care a fost identificată de autoritățile de reglementare 9 cel puțin de la ultima revizuire a cadrului, dar care este contestată de majoritatea furnizorilor de servicii relevanți și nu a fost aplicată pe scară largă în practică.

Sfera de aplicare a accesului în ceea ce privește serviciile de urgență este redefinită utilizând conceptul de servicii de comunicații interpersonale bazate pe numere, ținând însă cont de incapacitatea anumitor servicii online de a asigura calitatea serviciului în ceea ce privește astfel de apeluri. În plus, în anumite domenii, interesele de politică publică precum revizuiește câștigurile pe internet integral necesită aplicarea unor obligații de reglementare tuturor serviciilor de comunicații interpersonale, și anume inclusiv celor furnizate prin IAS, dar care nu utilizează resurse de numerotație.

Cu toate acestea, clarifică faptul că obligațiile de transmisie pot include cum pot retrage bani dintr- un cont demonstrativ complementare stațiilor de radio și canalelor de televiziune care permit furnizarea de servicii de televiziune conectată și de GEP.

Numerotația Adaptarea cadrului UE privind numerotația pentru a aborda aspectele legate de concurență de pe piață Conform acestei opțiuni, cadrul este adaptat pentru a le permite statelor membre să aloce numere altor întreprinderi decât cele care furnizează servicii sau rețele de comunicații electronice.

Această opțiune ar permite utilizarea extrateritorială a anumitor resurse de numerotație în cadrul UE, sub rezerva unor garanții adecvate de protejare a utilizatorilor finali din toate statele membre în care sunt utilizate numerele.

În plus, OAREC va avea sarcini suplimentare, cum ar fi competența de a adopta decizii cu caracter obligatoriu privind identificarea piețelor transnaționale și privind un model de fișă de sinteză a contractului; competențe cu caracter cvasiobligatoriu în legătură cu procedurile de pe piața internă pentru proiectele de măsuri naționale privind reglementarea pieței [sistem de protecție dublă double-lock — a se vedea mai jos] și în legătură cu stabilirea la nivelul UE a unui tarif maxim unic de terminare a apelurilor și emiterea de orientări într-o serie de domenii: anchete geografice, abordări comune în ceea ce privește satisfacerea cererii transnaționale, criterii minime pentru ofertele de referință, criterii comune pentru gestionarea resurselor de numerotație, a parametrilor privind calitatea serviciilor, a metodelor de măsurare aplicabile și a detaliilor tehnice ale modelului de costuri care trebuie aplicat de ANR-uri la stabilirea tarifelor simetrice maxime de terminare a apelurilor.

OAREC va avea, de asemenea, competența de a solicita informații direct de la operatori. OAREC va fi responsabil și de crearea unui registru pentru utilizarea extrateritorială a numerelor și regimurile transfrontaliere și un alt registru revizuiește câștigurile pe internet integral UE cu furnizorii de rețele și servicii de comunicații electronice. În plus, i se revizuiește câștigurile pe internet integral cere să asiste Comisia și ANR-urile în domeniul standardizării, ajutându-le să identifice cazurile de lipsă de interoperabilitate sau de periclitare a revizuiește câștigurile pe internet integral cap la cap sau a accesului efectiv la serviciile de urgență.

Referitor la măsurile corective, se propune un sistem de protecție dublă, prin care, în cazurile în care OAREC și Comisia convin cu privire la poziția lor în ceea ce privește proiectul OAREC va primi sarcini normative și consultative suplimentare.

În ceea ce privește spectrul, ANR-urile vor avea competențe decizionale numai referitor la condițiile de reglementare și de formare a pieței pentru asignarea spectrului pentru rețelele și serviciile de comunicații electronice. În cadrul acestui mecanism, ANR-urile vor avea obligația să își notifice proiectele de măsuri cu privire la aceste aspecte ale asignării spectrului, urmând a fi revizuite de către OAREC, care va emite un aviz cu caracter neobligatoriu.

În plus, Comisiei îi vor fi acordate competențe normative generale suplimentare în ceea ce privește stabilirea de criterii pentru definirea anumitor elemente ale asignării spectrului, ținând seama în cea mai mare măsură de avizul RSPG și pe baza adoptării prin procedura investind bani în bitcoin Cocom — pentru a îndruma ANR-urile și evaluarea inter pares din cadrul OAREC. RSPG va rămâne un organism consultativ și va furniza avize Comisiei înainte de adoptarea măsurilor de punere în aplicare prin procedura comitetului.

Măsurile de simplificare din cadrul opțiunilor preferate au, de asemenea, o dimensiune revizuiește câștigurile pe internet integral la coerența pe piața unică, deoarece vor asigura o mai mare consecvență în ceea ce privește măsurile corective privind accesul, precum și în ceea ce privește procesele de asignare a spectrului, care în prezent tind să genereze proceduri complexe pentru operatorii care doresc să utilizeze spectrul în mai multe state membre și pot, de asemenea, în cazul calendarelor divergente cauza interferențe în zonele de frontieră.

opțiuni reale în gestionarea investițiilor

De asemenea, introducerea unor măsuri corective standardizate la nivelul pieței cu ridicata, de exemplu în ceea ce privește accesul întreprinderilor, facilitează operațiunile întreprinderilor care își desfășoară activitatea în mai multe state membre, iar prelungirea licențelor pentru spectru promovează crearea unei pieți secundare paneuropene a spectrului, precum și un mediu mai propice investițiilor pentru titularii licențelor respective.

În special, măsurile propuse vizează obținerea unor niveluri mai ridicate de conectivitate prin intermediul unui set modernizat de norme de protecție a utilizatorilor finali.

La rândul său, acest lucru va asigura un acces nediscriminatoriu la orice conținuturi și servicii, inclusiv la serviciile publice, va contribui la promovarea libertății de exprimare și de a desfășura o activitate comercială și le va permite statelor membre să respecte Carta la costuri mult mai reduse în viitor. Acesta este alimentat cu date transmise de autoritățile naționale de reglementare, de Eurostat și de alte surse relevante și include date cu privire la situația generală în câștiguri dezvoltare site web internet ce privește toate aspectele indicelui privind economia digitală și societatea digitală în statele membre ale UE Indicatorii incluși în raport permit efectuarea unei comparații în ceea ce privește progresele înregistrate atât între țările europene, cât și în timp.

Rapoartele Telecom privind reglementarea și piețele pentru comunicații electronice europene, care oferă date și o analiză a evoluțiilor pieței, a reglementării și a consumatorilor în economia digitală exhaustive în acest sector. Modificări referitoare la reglementarea accesului: Modificările referitoare la reglementarea accesului au drept scop consolidarea și îmbunătățirea regimului actual privind accesul în ceea ce privește operatorii cu o putere semnificativă pe piață PSPpentru a promova și mai mult concurența la nivel de infrastructură și desfășurarea rețelelor de către toți operatorii și pentru a susține desfășurarea de rețele de foarte mare capacitate pe întreg teritoriul Uniunii.

În ceea ce privește prima și a doua categorie consolidarea regimului privind operatorii PSP și promovarea concurenței la nivel revizuiește câștigurile pe internet integral infrastructură și a desfășurării rețelelor de către toți operatoriisunt relevante următoarele dispoziții și modificări: Articolele 61 și 65 modifică procedurile analizei de piață, codificând cele mai bune practici actuale și vizând o reglementare a accesului mai precis orientată și mai sigură din punct de vedere juridic, precum și consolidând concentrarea sa geografică, pentru a se asigura faptul că obligațiile în materie de acces sunt impuse numai în cazul în care și acolo unde este necesar pentru abordarea disfuncționalităților piețelor cu amănuntul și pentru a asigura faptul că se obțin rezultate pentru utilizatorii finali.

Se prevede, de asemenea, obligația ca, la efectuarea analizelor de piață, autoritățile de reglementare să ia în considerare acordurile de acces comercial, precum și orice alte obligații de reglementare impuse deja, de exemplu obligațiile simetrice.

În plus, acest articol extinde la cinci ani perioada maximă în care trebuie opțiuni de tranzacționare michael tomsett o analiză a pieței, care în prezent este de trei ani, ceea ce le va permite operatorilor revizuiește câștigurile pe internet integral efectueze planificări pe termen mai lung și le va oferi autorităților naționale de reglementare o mai mare flexibilitate în ceea ce privește momentul efectuării analizelor de piață.

Articolul 66 reflectă aceste obiective prin actualizarea și modificarea normelor corespunzătoare privind impunerea și revizuirea obligațiilor de reglementare, de exemplu atunci când se schimbă condițiile de piață. Articolul 70 sprijină o concurență mai mare la nivel de infrastructură prin asigurarea accesului la infrastructura civilă, cum ar fi canalele, stâlpii etc. Tot pentru a sprijini concurența la nivel de infrastructură, articolul 59 precizează condițiile în care pot fi impuse obligații tuturor operatorilor obligații simetricepentru a se asigura accesul la activele rețelei care nu sunt reproductibile, precum cablajele și cablurile din interiorul clădirilor.

Pentru a revizuiește câștigurile pe internet integral stimulentele pentru investiții, un astfel de acces este limitat la primul punct de concentrare de la utilizatorul final, dar poate fi extins dincolo de acesta, într-un număr restrâns de situații, pentru a facilita desfășurarea rețelelor alternative în zonele cele mai dificile și în cele cu o densitate mai mică a populației.