Legea informațiilor privind veniturile pe internet


Office for the Equal Treatment of EU Workers

Legea nr. Prezentăm în continuare principalele modificări. S-a introdus o procedură specifică de stabilire a rezidenței fiscale pe baza locului conducerii efective. Se completează definiția rezidentului, clarificându-se faptul că rezidentul român este supus impozitării în România pentru veniturile mondiale obținute din orice sursă.

Titlul II - Impozit pe profit Scutirea de impozit a profitului reinvestit Se aduc anumite clarificări privind scutirea de impozit pe profit aferentă investițiilor realizate.

Legea informațiilor privind veniturile pe internet

Se specifică faptul că profitul pentru care s-a beneficiat de scutirea de impozit pe profit, mai puțin partea aferentă rezervei legale, poate fi repartizat la rezerve și în cursul anului următor.

Cheltuieli Se completează cheltuielile deductibile Legea informațiilor privind veniturile pe internet determinarea rezultatului fiscal cu cheltuielile aferente activității în regim de telemuncă, pentru salariații care desfășoară activitatea în acest regim. Cheltuielile cu beneficiile acordate salariaților în instrumente de capitaluri cu decontare în acțiuni reprezintă elemente similare cheltuielilor la momentul acordării efective a beneficiilor, indiferent de tratamentul fiscal aplicat la nivelul salariaților.

  1. LEGE nr.
  2. Mod ușor dovedit de a câștiga bani pe internet
  3. Ce clase de impozitare există în Germania?
  4. Strategia semnalelor binare
  5. Petiții Solicitarea informațiilor de interes public Solicitarea informațiilor de interes public se face în baza Formularului pentru solicitare în baza Legii nr.

În trecut, acestea puteau fi considerate elemente similare cheltuielilor doar dacă erau impozitate la nivelul salariaților.

Se abrogă prevederea care încadrează cheltuielile pentru funcționarea corespunzătoare a unor unități de educație timpurie în categoria cheltuielilor sociale, deductibile limitat.

Legea 544/2001 privind accesul la informațiile de interes public

Astfel,  acestea sunt considerate cheltuieli nedeductibile care se scad, în ordine, din impozitul pe profit, impozitul pe salarii, taxa pe valoarea adăugată sau accize, în limita a 1.

Se includ în categoria cheltuielilor nedeductibile: cheltuielile aferente tranzacțiilor cu persoane situate într-un stat inclus în Lista UE a jurisdicțiilor necooperante în scopuri fiscale; cheltuielile reprezentând amortizarea aparatelor de marcat electronice fiscale, care se scad din impozitul pe profit. Contracte de leasing Se introduc prevederi fiscale specifice contribuabililor care aplică reglementările contabile conforme cu Standardele internaționale de raportare financiară.

Creditul fiscal În ceea ce privește acordarea creditului fiscal în România pentru impozite plătite unui stat străin, se aduc clarificări referitoare la documentația necesară care atestă plata impozitelor în străinătate. Consolidarea fiscală Se instituie sistemul de consolidare fiscală în domeniul impozitului pe profit.

  • Legea / privind accesul la informațiile de interes public | Ministerul Educației
  • Solicitarea informațiilor de interes public - psihologinconcediu.ro
  • Legea nr. / pentru modificarea și completarea Codului fiscal

Cererea se depune cu cel puțin 60 de zile înainte de începerea perioadei pentru care se solicită aplicarea consolidării fiscale, sistemul urmând a se aplica începând cu anul fiscal faceți bani oficial pe internet depunerii cererii. Impozitul pe dividende Se introduce o nouă excepție de la obligația unei persoane juridice române de a reține, declara şi plăti impozitul pe dividende, în cazul dividendelor Legea informațiilor privind veniturile pe internet organismelor de plasament Legea informațiilor privind veniturile pe internet fără personalitate juridică.

TITLUL III -Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor Veniturile din dividende primite de o microîntreprindere de la o persoană juridică română devin neimpozabile la calculul impozitului pe veniturile microîntreprinderilor. TITLUL IV - Impozitul pe venit TITLUL V -  Contribuții sociale obligatorii Rezidența fiscală a persoanelor fizice Persoana fizică nerezidentă care îndeplinește condiția de rezidență privind centrul intereselor vitale este supusă impozitului pe venit pentru veniturile obținute din orice sursă, atât din România, cât şi din afara României, începând cu prima zi în care declară că centrul Legea informațiilor privind veniturile pe internet vitale se află în România.

Persoana fizică nerezidentă care este prezentă în România pentru o perioadă sau mai multe perioade care depășesc în total de zile, pe parcursul oricărui interval de 12 luni consecutive, care se încheie în anul calendaristic vizat, este supusă impozitului pe venit pentru veniturile obținute din orice sursă, atât din România, cât și din afara României, începând cu prima zi a sosirii în România.

Venituri și avantaje de natură salarială Se aduc clarificări cu privire la definirea avantajelor salariale, și anume că acestea includ sume primite în legătură cu o activitate salariată de la angajator, precum și sume primite de la terți ca urmare a unei relații contractuale între părți.

Legea informațiilor privind veniturile pe internet

Acestea sunt neimpozabile și nu sunt incluse în baza de calcul al contribuțiilor sociale în măsura în care valoarea lor totală nu depășește într-un an fiscal nivelul unui câștig salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul în care au fost acordate. Sunt exceptate de la impozitul pe venit și contribuțiile sociale sumele acordate angajaților pentru cheltuielile cu utilitățile electricitate, încălzire, apă și abonamentul de date și achiziția mobilierului și echipamente de birou, în limita unui plafon lunar de lei corespunzător numărului de zile din lună în care angajatul desfășoară activitate în regim de telemuncă.

Similar cu excepția de la impozit pe venit, se exceptează de la contribuțiile sociale Legea informațiilor privind veniturile pe internet plătite de angajator pentru educația timpurie a copiilor angajaților. Se introduc noi reglementări în cazul avantajelor în bani și în natură primite de la terți sau ca urmare a prevederilor contractului individual de muncă ori a unei relații contractuale între părți, în sensul că obligația de calcul, reținere, plată și declarare a impozitului pe venit și a contribuțiilor sociale revine: angajatorului-rezident fiscal român, când avantajele în bani şi în natură sunt acordate de alte entități decât acesta și plata se efectuează prin intermediul angajatorului; plătitorilor de venituri-rezidenți fiscali români, când avantajele în bani și în natură sunt acordate de alte entități decât angajatorul, în situația în care acestea din urmă sunt rezidenți fiscali români.

Legea informațiilor privind veniturile pe internet

Evaluarea acestora se face la prețurile practicate pe piață sau stabilite prin expertiză tehnică. Venituri din cedarea folosinței bunurilor Sunt introduse noi reglementări în cazul veniturilor obținute de proprietar din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuințe proprietate personală.

Astfel, veniturile realizate din închirierea în scop turistic a unui număr de camere cuprins între unu şi cinci inclusiv, în cursul unui an fiscal, se determină pe baza normei anuale de venit. În cazul depășirii numărului de cinci camere de închiriat în cursul aceluiași an fiscal, determinarea venitului se efectuează pe baza normei anuale de venit pentru întregul an fiscal, iar începând cu anul fiscal următor determinarea venitului net se realizează în sistem real, potrivit regulilor de stabilire prevăzute în categoria venituri din activități independente.

  • LEGE 18/12/ - Portal Legislativ

Se abrogă regulile privind stabilirea impozitului în cazul opțiunii pentru determinarea venitului net în sistem real în cazul veniturilor realizate din închirierea în scop turistic a unui număr de camere cuprins între unu şi cinci inclusiv. Venituri din investiții Se aduc modificări la definiția veniturilor din România din transferul titlurilor de valoare. În această categorie sunt incluse venituri din transferul titlurilor de valoare, altele decât instrumentele financiare derivate, emise de rezidenţi români, precum și venituri din operaţiuni cu instrumente financiare derivate, realizate printr-un intermediar, rezident fiscal român la care persoana fizică are deschis contul.

Venituri din pensii În ceea ce privește veniturile din pensii, se reglementează faptul că la stabilirea venitului impozabil lunar pentru sumele primite ca plăți eșalonate în rate, plafonul de venit neimpozabil, astfel cum este stabilit de legislația fiscală, se acordă pentru fiecare rată lunară de la fiecare fond de pensii.

Venituri din premii și din jocuri de noroc Veniturile neimpozabile din această categorie sunt completate cu reducerile comerciale de preț acordate persoanelor fizice, altele decât cele acordate contribuabililor care obțin venituri din salarii și asimilate salariilor - pentru care se aplică regulile de impozitare specifice veniturilor din salarii şi asimilate salariilor.

Venituri din alte surse În categoria veniturilor din alte surse sunt incluse biletele de valoare sub forma tichetelor-cadou acordate pe baza evidenței nominale, pentru campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, pentru protocol, pentru reclamă şi publicitate, altele decât cele cărora le sunt aplicabile regulile de impozitare aferente veniturilor de natură salarială sau asimilate.

Curso D1 – Buscar y analizar la producción científica de una institución

Declarația unică Termenul de depunere a declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice, precum și termenul de plată al acestora, va fi data de 25 mai inclusiv a anului următor celui de realizare a veniturilor. Prevederi speciale privind remunerația obținută din străinătate, pentru activitate desfășurată în străinătate, de membri ai consiliului de administrație, membri ai directoratului, membri ai consiliului de supraveghere, administratori, directori, cenzori.

De exemplu, veniturile impozabile din perspectiva impozitului pe veniturile obținute din România de nerezidenți cuprind veniturile din lichidarea unui rezident, în trecut fiind considerate impozabile doar cele din lichidarea unei persoane juridice române.

TITLUL VII - Taxa pe Valoarea Adăugată Dreptul de deducere exercitat prin decontul de TVA Se acordă posibilitatea exercitării dreptului de deducere a taxei pe valoarea adăugată TVA la beneficiar în cazul în care furnizorul emite facturi de corecție din proprie inițiativă sau după inspecția fiscală, chiar dacă termenul de prescripție a dreptului de a stabili obligații fiscale s-a împlinit.